DESINF

Dezinfekční lihový přípravek s příjemnou vůní tymiánu

Lihový základ přípravku je obohacen o éterické oleje s vysokou antimikrobiální aktivitou. Ve složení najdete silice z tymiánu, skořice, hřebíčku nebo čajovníku. Bonusem při jeho používání je proto příjemná vůně a šetrnost k vašemu zdraví i životnímu prostředí.

DESINF je vhodný pro dezinfekci domácnosti a veřejných prostor, ve zdravotnictví, potravinářství, průmyslu i v oblasti chovu zvířat a péči o ně. Ve spojení s pečujícími krémy o ruce jej lze použít pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.

​Číslo oznámení: Č. j. MZDR 6436/2021/OBP
Dezinfekční přípravek je schválen také pro Slovenskou republiku
(Číslo oznámenia: bio/3788/D/21/CCHLP) a Německo (Reg. Nr. N-94921).


Vůně: tymián s nádechem skořice

Balení: 100 ml, 500 ml, 1000 ml


Popis produktu:

Lihový přípravek určený pro dezinfekci ploch a povrchů, vykazuje baktericidní, fungicidní a levurocidní efekt v podmínkách vyššího znečištění pro použití ve zdravotnictví, potravinářství, průmyslu, v domácnostech a veřejných prostorech. Splňuje normy pro hygienickou dezinfekci rukou a chirurgickou dezinfekci rukou.

U přípravku je prokázán virucidní účinek (obalené viry), mykobaktericidní a tuberkulocidní efekt v oblasti zdravotnictví při vyšším znečištění, mykobaktericidní pro veterinární oblast.

Dezinfekční přípravek DESINF se osvědčil také v boji s alergií na roztoče. Ti se mohou ve velkém množství nacházet v postelích, gaučích a zvířecích pelíšcích, kde mají vynikající životní podmínky. Přípravkem ošetříme celou plochu a zakryjeme přikrývkou. Provádíme 2x týdně.

POUŽITÍ

Dezinfekce ploch a povrchů: aplikujte neředěný, aby byly povrchy dostatečně pokryty, nechte působit 60 s v podmínkách nízkého znečištění, 5-15 min v podmínkách vyššího znečištění. Virucidní účinky proti obaleným virům po 30 s. Mykobaktericidní a tuberkulocidní účinky po 15 min při 10 °C. Neoplachujte!
Hygienická dezinfekce rukou dle normy ČSN EN 1500: Aplikujte neředěný, rozetřete po pokožce v množství 3 ml a nechte působit 30 s, jednou opakujte, neoplachujte (2 x 3ml/30 s).
Chirurgická dezinfekce rukou dle normy ČSN EN 12791+A1: Aplikujte neředěný, rozetřete po pokožce cca 3 ml, po zaschnutí zopakujte. Nechte působit celkem 3 min, neoplachujte.
Před použitím protřepat. Při častém používání je potřeba následná péče o kůži rukou, vysušuje pokožku. Tento dezinfekční přípravek je také vhodný k ošetření všech chovatelských prostorů, pelíšků, pomůcek i zvířecích hraček.

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na primárním obalu. Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby

POUŽITÉ INGREDIENCE

Alcohol denat. (Líh jemný denaturovaný), Thymol (Thymol, přírodní krystaly), Melaleuca alternifolia Leaf Oil (Éterický olej z čajovníku), Citrus limon Peel Oil (Éterický olej z citronu), Cinnamomum ceylanicum Leaf Oil (Éterický olej ze skořicové kůry), Eugenia caryophyllus Flower Oil (Éterický olej z hřebíčku), Lavandula angustifolia Oil (Éterický olej z levandule lékařské), Thymus vulgaris Oil (Éterický olej z tymiánu)

BEZPEČNOST

První pomoc: Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Zabraňte prochladnutí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte postižené oko velkým množstvím vody směrem od vnitřního koutku k vnějšímu, a to i pod víčky. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: Důkladně vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Vyvolejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Oči: Může způsobit zarudnutí. Při dlouhodobém vdechování může vyvolat nevolnost, zvracení, bolest hlavy. Produkt rozkladu (ethanol) působí podle údajů literatury dráždivě na sliznice, mírně dráždivě na pokožku, odmašťuje pokožku a působí narkoticky. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: V případě, že příznaky jakéhokoliv zasažení (např.: podráždění) vyvolaného kontaktem s tímto výrobkem po poskytnutí první pomoci neodezní, vyhledejte lékařskou pomoc. Při expozici, při dýchacích potížích nebo necítíte-li se dobře okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, Na Bojišti 1, Praha, tel. +420 224 919 293 nebo lékaře. Bezpečnostní upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Skladujte při teplotě nepřesahující. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje čajovníkový, citronový, hřebíčkový éterický olej. Může vyvolat alergickou reakci.

ÚČINNOST DLE ČSN

Dezinfekce ploch a povrchů v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorech
ČSN EN 13697+A1 (kvantitativní nosičová metoda bez mechanického působení): neředěný při působení 5 a 15 minut baktericidní a fungicidní (vč. levurocidní) v podmínkách vyššího znečištění

ČSN EN 1276 (Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách): při vyšším znečištění v ředění 80 % při dobách působení 5 a 15 min je baktericidní (G+: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, G-: Pseudomonas aeruginosa, E. coli), tzn. snížení počtu mikroorganismů o 5 log řádů; pro nižší znečištění účinnost po 60 s

ČSN EN 1650 (Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných zařízeních): při vyšším znečištění zředěný na 80 % levurocidní a fungicidní (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis) při působení 5 a 15 min, tzn. snížení počtu mikroorganismů o 4 log řády; při nižším znečištění levurocidní po 60 s

Oblast zdravotnictví (analogické použití ve veterinárních ordinacích a chovech zvířat)
Chirurgická dezinfekce rukou dle ČSN EN 12791+A1; potřebná je následná péče o ruce, aby pokožka nevysychala

Dezinfekce ploch a povrchů dle ČSN EN 13697+A1 a ČSN EN 13727+A2 (Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika, kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví): baktericidní při době působení 5 a 15 minut v podmínkách vyššího znečištění

ČSN EN 13624 (Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika, kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje): fungicidní a levurocidní při době působení 5 a 15 minut v podmínkách vyššího znečištění

Účinnost proti obaleným virům ve zdravotnictví dle ČSN EN 14476+A2 (Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika, kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví): virucidní při vyšším znečištění po 30 s, dezinfekce povrchů, hygienické drhnutí rukou. Deklarována tak účinnost proti virům: Coronaviridae (SARS, MERS, COVID-19), ebola, marburg, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis delta, herpesviry (HSV-1, HSV-2, VZV: varicella-zoster/plané neštovice, EBV, CMV), spalničky, příušnice, pravé neštovice, chřipka, HIV, HTLV – lidský T-buněčný lymfotropní virus, vzteklina, zarděnky

Prokázána mykobaktericidní a tuberkulocidní účinnost dle ČSN EN 14348:2005 (Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika, kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje): koncentrovaný při době působení 15 min v čistých i nečistých podmínkách při 10 °C

Oblast veterinářství
Prokázána mykobaktericidní účinnost dle ČSN EN 14204:2013 (Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika, kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče): koncentrovaný při nízkém znečištění po době působení 15 min při 10 °C. Účinný např. proti M. avium.

Výhody produktů

PROTI BAKTERIÍM,
VIRŮM A PLÍSNÍM

Účinnost dezinfekčních přípravků prokázána akreditovanými laboratořemi

vhodné
pro vegany

Základem jsou kvalitní rostlinné silice

PRODUKTY ŠETRNÉ
k přírodě

Přípravky díky svému složení nepředstavují zátěž pro životní prostředí

vyrobeno
v české republice

Vlastní receptury, vlastní výroba

Produkt schválený
jako dezinfekce

Splňující pokyny WHO

Názory zákazníků na produkt

Roman

Skvěle vonící přípravek, který zároveň dezinfikuje všechny povrchy.

Petra R.

Dezinfekce, kterou mám vždy u sebe – doma, v práci, na cestách, při nákupech. Doporučuji použít na roušky a respirátory!

S.S.

Skvělý přípravek o ošetření drobných ran a povrchů. Používám ho doma i u koní.

Petra

První dezinfekce s příjemnou vůní.

Michaela L.

Desinf používám ve svém kadeřnictví každý den. Spokojená jsem já i klienti.

L.B.

Používám i k dezinfekci poranění a oděrek na kůži.